Sviatosti

Krst

Prvým krokom pri žiadosti o krst dieťaťa je zatelefonovať alebo napísať e-mail na faru a dohodnúť termín nahlásenia krstu. Na nahlásenie krstu stačí, aby prišiel jeden z rodičov dieťaťa, pričom treba mať so sebou k nahliadnutiu rodný list dieťaťa, podľa ktorého sa overí správnosť údajov. Počas nahlásenia krstu na fare sa zapíšu údaje dieťaťa, dohodne sa termín krstu, termín krstnej náuky a priblížia sa podmienky kladené na krstných rodičov. Pred krstom býva jedno náukové stretnutie, ktorého sa zúčastňujú obaja rodičia dieťaťa. Krsty bývajú zvyčajne v sobotu o 11.00 hod. alebo v nedeľu o 11.45 hod. Ku krstu si rodina zabezpečí krstnú košieľku a krstnú sviecu.

Birmovanie

Od septembra 2023 prebieha nový kurz prípravy na prijatie sviatosti birmovania pre mladých vo veku ôsmeho a deviateho ročníka základnej školy.

Eucharistia

Sväté omše sa slávia podľa zaužívaného poriadku bohoslužieb, pričom na každý týždeň je záväzná informácia v aktuálnych farských oznamoch. Úmysly svätých omší sa zapisujú v dopredu oznámenom termíne približne v polovici mesiaca na mesiac nasledujúci. Výročné sväté omše nie sú aické, treba ich nahlásiť skôr, ešte pred termínom riadneho zapisovania úmyslov. Na pondelky sa nechávajú voľné úmysly, ktoré sú určené na sväté omše po pohrebe. 

V januári 2024 sa uskutočnila obnova služby čítania Božieho slova pri svätých omšiach. K dispozícii sú aktuálne pravidlá, ktorými sa riadi lektorská služba. 

Sviatosť zmierenia

Spovedá sa pravidelne polhodinu pred svätými omšami. Na prvý piatok mesiaca je príležitosť ku svätej spovedi od 15.00 hod. do večernej svätej omše. Veľké spovedanie viacerými kňazmi dekanátu býva v oznámenom termíne pred vianočnými a veľkonočnými sviatkami.

Pomazanie chorých

Chorých v domácnostiach navštevuje kňaz v prvopiatkovom týždni vo štvrtok a v piatok dopoludnia. Do zoznamu chorých v domácnostiach sa dá prihlásiť. Pomazanie chorých sa vysluhuje na požiadanie, či už v kostole alebo v domácnosti chorej osoby, a to v prípade postupne sa zhoršujúceho zdravotného stavu ako aj v urgentnom prípade akútneho ohrozenia života. Ak by bola snaha o telefonický kontakt opakovane neúspešná (pre iné povinnosti kňaza) – treba poslať SMS alebo e-mail na farskú adresu.

Manželstvo

Snúbenci by mali oznámiť zámer uzavrieť manželstvo na fare aspoň 6 mesiacov pred plánovaným termínom sobáša, aby sa mohla uskutočniť zodpovedná predmanželská príprava, ktorá podľa požiadaviek Cirkvi predchádza tento vážny životný krok. Vo veci termínu sobáša a prípadného slávenia manželstva počas svätej omše je zo strany farnosti snaha čo najviac vyjsť snúbencom v ústrety. Povinnou súčasťou prípravy na manželstvo je aj prednáška o prirodzených metódach plánovania rodičovstva, ktorú zabezpečuje p. MUDr. Ruth Čerešňáková v priestoroch Zdravotného strediska v Šenkviciach. V 1. polroku 2024 si snúbenci môžu vybrať jeden z týchto troch možných termínov: piatok 15.3.2024 o 15.00  hod., piatok 12.4.2024 o 15.00  hod., piatok 14.6.2024 o 15.00. hod.

Posvätný stav

Pravidelne, najmä na prvý štvrtok mesiaca, sa modlíme za nového duchovné povolania z našej farnosti.